BOTOSANI CITY REPORT

CHELTUIELI  PUBLICE

 DIRECȚIA IMPOZITE și TAXE LOCALE

 MONITORUL OFICIAL LOCAL

   Pagina principala  |  Stiri  |  Proiecte  |  Dezbateri  |  Evenimente anuale |  Informatii utile |  Albume foto  |  Transport local  |  Legaturi utile
Cauta hotărâre
Cuvant cheie Nr. Luna Anul
Nr. 221 / 25 iunie 2009
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului
de ├«ntre┼úinere ┼či circula┼úie a c├óinilor cu st─âp├ón pe teritoriul municipiului Boto┼čani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI,
analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur pentru aprobarea Regulamentului de întreţinere şi circulaţie a câinilor cu stăpân pe teritoriul municipiului Botoşani, precum şi propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre,
văzând raportul de specialitate al Direcţiei Edilitare, raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, precum şi adresa Direcţiei Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Botoşani nr.4505/2009,
în baza dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor astfel cum a fost modificată prin Legea 9/2008, Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de companie, ratificată prin Legea nr. 60/2004, art. 36 alin.(2) lit d) şi alin. (6) lit. a) pct. 3, 7 şi 9 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art.6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
în temeiul art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă "Regulamentul de întreţinere şi circulaţie a câinilor cu stăpân pe teritoriul municipiului Botoşani" prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art.2 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, va lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Lucel Butnariuc

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Botoşani, 25 iunie 2009
Nr. 221
ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCALAnexă la H.C.L. nr. 221 din 25 iunie 2009R E G U L A M E N T

de întreţinere şi circulaţie a câinilor cu stăpân pe teritoriul municipiului Botoşani


Cap. I Dispoziţii generale

Art.1 Prezentul Regulament are ca obiect stabilirea normelor generale şi obligatorii privind întreţinerea şi circulaţia câinilor cu stăpân în municipiul Botoşani, cu excepţia câinilor periculoşi sau agresivi, al căror regim de deţinere este reglementat de OUG nr. 55/2002, aprobată prin Legea nr. 60/2003.
Art.2 În accepţiunea prezentului Regulament sunt definite în mod generic următoarele categorii de câini:
a) Câini de rasă cu stăpân: câini aparţinând unei rase definite prin standard, cu certificate de origine care au un stăpân şi sunt întreţinuţi într-un loc bine stabilit;
b) Câini fără rasă cu stăpân: câini care nu aparţin unei rase definite prin standard, care au un stăpân şi sunt întreţinuţi într-un loc bine stabilit;
c) Câini fără stăpân: câini aflaţi liber pe domeniul public sau privat al municipiului Botoşani.


Cap. II Reglementări privind starea de sănătate a câinilor cu stăpân

Art.3 Deţinătorii de câini sunt obligaţi să asigure tratamentele privind vaccinarea periodică şi cele curative (în caz de îmbolnăvire), dovedite prin consemnările din carnetul de sănătate eliberat de cabinetele sanitar-veterinare competente.

Cap. III Reglementări privind deţinerea câinilor

Art.4 Deţinătorii de câini care locuiesc în imobile cu grădină sau curte au următoarele obligaţii:
a) să nu permită ieşirea câinilor neînsoţiţi, pe domeniul public sau privat al municipiului;
b) să ţină câinii legaţi dacă nu există împrejmuiri corespunzătoare;
Art.5 Deţinătorii de câini care locuiesc în condominii au următoarele obligaţii:
a) să nu aducă atingere liniştii şi ordinii publice, precum şi drepturilor celorlalţi vecini;
b) să ia măsurile necesare astfel încât animalele de companie pe care le deţin, să nu murdărească sau să deterioreze spaţiile de folosintă comună (holuri, scări, spaţii verzi, etc. );
c) să efectueze curăţenia şi dezinfecţia în cazul murdăririi şi să refacă spaţiile în cazul deteriorării lor de către animalele de companie, a spaţiilor de folosinţă comună;
d) să respecte normele de bunăstare şi igienă a animalelor şi să deţină documente care să ateste starea lor de sănătate.


Cap. IV Reglementări privind circulaţia câinilor

Art.6 (1) Se interzice plimbarea pe domeniul public sau privat al municipiului a câinilor fără ca deţinătorul acestora să dispună de obiectele necesare pentru curăţirea locului şi evacuarea dejectelor fiziologice.
(2) Prin obiectele necesare păstrării curăţeniei se întelege fie ca proprietarul să aibă asupra sa mătură, lopăţică şi pungă de unică folosinţă, fie pungă şi mănuşi de unică folosinţă.
Art.7 Se interzice plimbarea câinilor de companie pe domeniul public fără lesă.
Art.8 Se interzice lăsarea câinilor de companie să pătrundă în aranjamentele florale şi în spaţiile verzi special amenajate pe domeniul public.
Art.9 Se interzice plimbarea pe domeniul public sau privat al municipiuli Botoşani a câinilor care nu au carnet de sănătate prin care să se ateste starea de sănătate şi dovada tratamentelor medicale efectuate.
Art.10 (1) Se interzice intrarea persoanelor însoţite de câini în mijloace de transport în comun, săli de spectacole sau sport, ştranduri şi instituţii publice.
(2) Fac excepţie, câinii de însoţire ai persoanelor cu dizabilităţi şi câinii de serviciu ai agenţilor aflaţi în misiune.

Art.11 Organizarea de concursuri şi expozitii având ca temă animalele de companie se vor desfasura într-un cadru legal şi cu respectarea normelor sanitar-veterinare.

Art.12 (1)Abandonarea câinilor (lăsarea unui animal aflat în proprietatea şi îngrijirea omului, pe domeniul public, fără hrană, adăpost şi tratament medical) este interzisă.
(2) Câinii găsiţi sunt consideraţi abandonaţi şi vor fi cazaţi în adăpostul special amenajat din cadrul Serviciului de Intervenţii Edilitare al Primăriei.

Cap. V Sancţiuni

Art.13(1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 4 - 9 şi art. 12 alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 200 lei.
(2) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către împuterniciţii Primarului municipiului Botoşani.
(3) Nerespectarea dispoziţiilor art. 10 constituie contravenţie prevăzută şi sancţionată în condiţiile art. 3 lit. a) pct.5 şi art. 11 alin. (3) din HG nr. 984/2005.Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Lucel Butnariuc

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Botoşani - oraş european
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
Adresa: Botosani, Piata Revolutiei nr. 1
Telefon: 0040 231 502200
Fax:        0040 231 531595
E-mail:   primaria@primariabt.ro
 
© Toate drepturile - Primaria Municipiului Botosani
Reproducerea neautorizata a continutului afisat pe acest site
constituie subiectul aplicarii legilor in vigoare