BOTOSANI CITY REPORT

CHELTUIELI  PUBLICE

 DIRECȚIA IMPOZITE și TAXE LOCALE

 MONITORUL OFICIAL LOCAL

   Pagina principala  |  Stiri  |  Proiecte  |  Dezbateri  |  Evenimente anuale |  Informatii utile |  Albume foto  |  Transport local  |  Legaturi utile
Cauta hotărâre
Cuvant cheie Nr. Luna Anul
Nr. 261 / 29 iulie 2009
HOTĂRÂRE
privind organizarea circula┼úiei rutiere ├«n Municipiul Boto┼čani ┼či m─âsurile aplicabile ├«n cazul parc─ârilor neregulamentare pe domeniul public sau privat al Municipiului Boto┼čani


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, de aprobare a Regulamentului privind organizarea circulaţiei rutiere în Municipiul Botoşani şi măsurile aplicabile în cazul parcărilor neregulamentare pe domeniul public sau privat al Municipiului Botoşani,

văzând raportul de specialitate comun al Oficiului Juridic Contencios şi al Compartimentului Transport Public de Călători, Siguranţa Circulaţiei, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 955 din 15 iunie 2004 privind aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, ale O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor aprobată prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu completările şi modificările ulterioare, ale H.G. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, ale O.G. nr.19/1997 privind transporturile, aprobată şi modificată prin Legea nr. 197/1998 cu modificările şi completările ulterioare, ale O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82/1998, ale Legii nr. 24/15.01.2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, ale O.G. nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de călători, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 284/2002 şi a normelor de aplicare aprobate prin H.G. nr. 828/2003 ale Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, ale H.C.L. nr.8/2008 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, ale H.G. nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice, ale Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrative teritoriale cu completările şi modificările ulterioare, ale H.G. nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002, ale H.C.L. nr. 356/28.08.2008 privind regimul parcărilor şi procedurile aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar sau abandonate,

având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică,
în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,HOTĂRĂŞTE :

ART. 1 Se aprobă Regulamentul privind organizarea circulaţiei rutiere în Municipiul Botoşani şi
măsurile aplicabile în cazul parcărilor neregulamentare pe domeniul public sau privat al
Municipiului Botoşani, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 Primarul Municipiului Botoşani prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Lucel Butnariuc

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan ApostuBotoşani, 29 iulie 2009
Nr. 261

* * *
Anexa
Botoşani - oraş european
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
Adresa: Botosani, Piata Revolutiei nr. 1
Telefon: 0040 231 502200
Fax:        0040 231 531595
E-mail:   primaria@primariabt.ro
 
© Toate drepturile - Primaria Municipiului Botosani
Reproducerea neautorizata a continutului afisat pe acest site
constituie subiectul aplicarii legilor in vigoare