BOTOSANI CITY REPORT

CHELTUIELI  PUBLICE

 DIRECȚIA IMPOZITE și TAXE LOCALE

 MONITORUL OFICIAL LOCAL

   Pagina principala  |  Stiri  |  Proiecte  |  Dezbateri  |  Evenimente anuale |  Informatii utile |  Albume foto  |  Transport local  |  Legaturi utile
Cauta hotărâre
Cuvant cheie Nr. Luna Anul
Nr. 206 / 31 mai 2005
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public de ecarisaj

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

            analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public de ecarisaj,
            văzând raportul de specialitate comun al Direcţiei Dezvoltare, Patrimoniu, Strategii,  Direcţiei economice şi Serviciului administraţie locală, juridic - contencios, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
            în baza dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată şi modificată de Legea nr. 3/2003, Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea Reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002, art. 38 alin. 2 lit. f), g) şi î) din Legea nr. 215/2001, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2002, H.C.L. nr. 121/2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru reorganizarea, prin divizare, a Direcţiei Servicii Publice - Botoşani şi delegarea gestiunii serviciilor publice administrate de Direcţia Servicii Publice - Botoşani, către S.C. "Urban Serv" - S.A. Botoşani şi S.C. "Locativa" - S.A. Botoşani şi H.C.L. nr. 122/2005 privind unele măsuri pentru reorganizarea Direcţiei Servicii Publice - Botoşani,
            în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/12001,

h o t ă r ă ş t e:

      Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului public de ecarisaj,  prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
      Art.2. Modalitatea de organizare a gestiunii Serviciului public de ecarisaj este gestiunea directă şi se realizează prin Serviciul Intervenţii Edilitare.
Art.3. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice dispoziţii contrare.
Art.4. Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile din aparatul de specialitate al Consiliului Local, Serviciul Intervenţii Edilitare şi Aparatul de lucru al Consiliului Local, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,                                                           
Consilier,
Constantin Costic
                            
Contrasemnează,
Secretar,
Ioan ApostuApostu


Nr. 206
Botoşani, 31 mai 2005          ROMÂNIA                                      ANEXA
   JUDEŢUL BOTOŞANI                   la H.C.L. nr. 206 din 31 mai 2005
MUNICIPIUL BOTOŞANI
    CONSILIUL LOCAL                        REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A SERVICIULUI PUBLIC DE ECARISAJ


Capitolul I       
DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân.
Art.2. În accepţiunea prezentului regulament, câinii fără stăpân sunt acei câini care circulă liberi, fără însoţitori în locuri publice, conform prevederilor O.U.G. nr. 155/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Capitolul II      
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
DE GESTIONARE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN

Art.3.      Scopul Serviciului public de ecarisaj este de a asigura protecţia câinilor fără stăpân, conform normelor legale şi principiilor europene de protecţie a animalelor, concomitent cu protecţia cetăţenilor.
Art.4.       Adăposturile pentru cazarea, trierea şi gestionarea câinilor fără stăpân sunt amplasate la rampa de colectare deşeuri menajere şi stradale a municipiului Botoşani - Bariera Suliţa, conform planşelor 1 şi 2 la prezentul Regulament.
Art.5.       Strângerea câinilor fără stăpân.
5.1. Strângerea câinilor se va face în baza declaraţiilor scrise ale persoanelor fizice sau juridice, de către personal instruit în acest sens şi care va trebui, în  mod obligatoriu, să fie vaccinat antirabic.
            Echipa de strângere a câinilor va fi formată din cel puţin două persoane, plus şoferul mijlocului de transport şi va purta echipament de protecţie adecvat.
5.2. La strângerea câinilor se pot folosi:
- crose speciale cu tijă de aluminiu, având la capăt o buclă care poate să gliseze pentru a permite persoanei în cauza să ţină câinele la distanţă şi să-l poată manipula. Mecanismul de declanşare rapidă va fi utilizat pentru eliberarea câinilor în caz de urgenţă sau depunere în cuşcă;
- plase;
- cuşti capcană dotate cu uşi mobile care cad după intrarea câinilor în acestea;
- în cazul câinilor foarte agresivi sau suspecţi de turbare, se vor folosi arme cu săgeată care utilizează gazul carbonic comprimat sau săgeţi ce permit injectarea câinilor cu produse imobilizante. Armele de captură nu pot fi utilizate pentru capturarea căţeilor.
5.3.  Se vor evita tratamentele brutale, precum şi strangularea animalelor.
5.4. Câinele prins va fi numerotat cu crotal şi înregistrat în Registrul de evidenţă a câinilor capturaţi, care va cuprinde: data, număr crotal, zona de capturare, ora , rasa, sexul, talia, culoarea, alte elemente de identificare.
În cazul în care, la verificare, câinele capturat poartă elemente de identificare, respectiv: tatuaj sau un sistem electronic de identificare (transponder), va fi depus şi înregistrat separat, pentru recuperarea ulterioară de către stăpân.
5.5. Activitatea de prindere a câinilor fără stăpân se va desfăşura cu precădere noaptea.
5.6. Ori de cate ori va fi nevoie, personalul autorizat va solicita sprijinul organelor de poliţie, jandarmerie sau gardienilor publici.
Art.6. Transportul câinilor fără stăpân.
6.1. Pentru transportul câinilor capturaţi se vor folosi vehicule închise de tip camionetă, bine ventilate, dotate cu cuşti, coliere cu lesă şi botniţe din nylon.
6.2. Vehiculul va fi dotat cu următorul echipament: plasă, scară, cuşti, instrumente pentru prindere, trusă pentru prim ajutor.
6.3. Cuştile vor fi din materiale solide de diverse dimensiuni şi diferenţiate pentru animalele vii sau bolnave (moarte).
6.4. Şoferii vehiculelor vor fi instruiţi pentru a acorda ajutor animalelor bolnave.
6.5. Este interzisă eutanasierea în vehiculele de transport.
Art.7. Cazarea câinilor fără stăpân la adăposturi.
      7.1. La cazare, câinii vor fi examinaţi şi triaţi după criteriile stabilite de O.U.G. nr. 155/2001. Animalele trebuie să fie separate pentru a se reduce stresul asupra lor şi pentru a controla bolile.
7.2. Trierea câinilor în adăpost se face după următoarele criterii:
- stare de sănătate;
- vârsta;
- sex;
- grad de agresivitate.
Mamele care alăptează vor fi cazate împreună cu puii.
      7.3. Câinii bolnavi, bătrâni, agresivi vor fi eutanasiaţi de către medicul veterinar.
După examinarea lor de către medicul veterimar, câinii fără stăpân care sunt agresivi, bolnavi cronici şi incurabili, vor fi eutanasiaţi imediat ce au fost aduşi în adăposturi.
      7.4. Recepţionarea la locul de cazare se face pe baza fişei de capturare-predare-primire, în  Registru special, vizat de medicul veterinar concesionar al activităţii de asistenţă sanitară veterinară, în care se vor menţiona următoarele: data capturării, data şi ora cazării la adăpost, caracteristicile individuale ale animalului: număr de crotal, număr de tatuaj sau transponder; numărul de câini prinşi, revendicaţi, adoptaţi, eutanasiaţi, substanţa utilizată şi numele persoanei care realizează eutanasia ,  numărul fişei de adopţie, data vaccinării antirabice, data sterilizării, data predării cadavrelor la societăţile ce vor executa incinerarea, precum şi persoanele care au instrumentat manoperele respective.
7.5. Animalele capturate, evidenţiate şi identificate ca fiind sănătoase vor fi cazate la adăposturi în regim de aşteptare timp de maxim 14 zile, asigurându-se condiţii optime de zooigienă şi hrană corespunzătoare.
7.6. Adăposturile pentru câini vor îndeplini următoarele condiţii:
- pardoseli betonate în pantă şi cu scurgeri spre exterior pentru a fi uşor de curăţat şi dezinfectat;
- pereţi despărţitori din plase de sârmă;
- acoperişul din tablă;
- uşile de acces vor fi asigurate cu lacăte;
- culcuşurile din scândură pentru odihnă;
- vase pentru hrană şi apă dezinfectate zilnic, amplasate corespunzător;
- înaintea cazării, spaţiul va fi curăţat şi dezinfectat.
7.7. Hrana animalelor va fi asigurată din surse bugetare specificate sau extrabugetare.
7.8. Hrănirea şi adăparea se va face zilnic, în funcţie de vârstă, de către personalul de supraveghere (îngrijitor animale, paznic).
7.9. Înregistrarea, evidenţa, controlul zilnic sanitar - veterinar se va face de către un tehnician veterinar sub îndrumarea unui medic veterinar.
7.10. Pentru serviciile sanitar - veterinare va încheia un contract de prestări servicii cu un medic veterinar, care posedă atestatul de liberă practică eliberat de Colegiul Medicilor Veterinari şi cabinet medical autorizat unde se vor efectua operaţiuni sanitar - veterinare de specialitate.
            7.11. În perioada cazării, de maxim 14 zile, câinii pot fi revendicaţi sau adoptaţi de către solicitanţi, în baza declaraţiei angajament - cu achitarea unei taxe prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul regulament, reprezentând cheltuieli medicale şi de întreţinere aferente cazării câinilor.
          Aceştia vor fi trecuţi în registrul de evidenţă câini adoptaţi şi revendicaţi care va cuprinde: număr ordine, număr crotal, număr tatuaj sau transponder, număr fişă adopţie, data vaccinării antirabice, data sterilizării, persoanele care au instrumentat manopera, alte observaţii.
7.12. La expirarea perioadei de cazare (14 zile) câinii nerevendicaţi şi neadoptaţi vor fi eutanasiaţi în zona adăposturilor de către medicul veterinar, conform prevederilor O.U: G. nr. 155/2001; cadavrele animalelor eutanasiate vor fi incinerate sau depuse în puţ sec şi dezinfectat.
7.13. Se interzice uciderea câinilor de către alte persoane sau prin alte metode decât cele prevăzute în Anexa nr. 3 la O.U.G. 155/2001.
7.14. Cadavrele animalelor eutanasiate sau colectate de pe străzi vor fi incinerate, interzicându-se folosirea lor pentru obţinerea de piei, grăsimi, carne, făină proteică şi alte produse.

Capitolul III
ADOPŢIA CÂINILOR

Art.8. În perioada de cazare a câinilor la adăposturi, se rezolvă cu prioritate cererile de revendicare a câinilor.
      Art.9. Câinii nerevendicaţi pot fi adoptaţi de persoane fizice sau juridice şi de către centrele de adopţie special amenajate şi organizate în acest scop.
      Art.10. Încredinţarea câinilor revendicaţi sau ceruţi spre adopţie se face numai dacă aceştia au fost sterilizaţi, vaccinaţi antirabic, deparazitaţi şi identificaţi prin cele două metode concomitente: tatuare şi aplicarea zgărzii cu plăcuţă numerotată.
Câinii care au fost identificaţi ca fiind cu stăpân, dar scăpaţi de sub supraveghere, nu pot fi daţi spre adopţie, decât stăpânilor care fac dovada de proprietate (tatuare sau aplicare transponder).
      Art.11. Revendicarea sau adopţia câinilor de către solicitanţi se va face pe baza declaraţiei angajament, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 4 la O.U.G. nr. 155/2001, cu achitarea unei taxe care reprezintă cheltuielile medicale şi de întreţinere, conform Anexei nr. 1 la prezentul Regulament.

Capitolul IV
DISPOZIŢII FINALE

Art.12. Fondurile necesare organizării şi desfăşurării activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân vor fi asigurate de către Consiliul Local al Municipiului Botoşani din :
- fonduri specifice alocate de la bugetul local;
- tarife încasate de la solicitanţii serviciului;
- donaţii şi sponsorizări.
Art.13. Serviciul public de ecarisaj va comunica lunar numărul de câini înregistraţi şi marcaţi.
Art.14. Serviciile privind gestionarea câinilor fără stăpân pot fi efectuate şi cu prezenţa reprezentanţilor societăţilor de protecţia animalelor, în cazul în care aceştia solicită acest lucru, în baza unui program orar prestabilit şi dacă participă prin susţinerea financiară sau materială la întreţinerea câinilor.
Art.15. Societăţile pentru protecţia animalelor se pot implica direct pentru procurarea hranei animalelor aflate în adăpost, prin donaţii şi sponsorizări.
Art.16. Activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân se va desfăşura în limita fondurilor alocate, încasate.
Art.17. Lista tarifelor reprezentând cheltuielile medicale şi de întreţinere a câinilor fără stăpân revendicaţi sau adoptaţi face parte integrantă din prezentul Regulament.
Art.18. Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile legale incidente în materie.


Preşedinte de şedinţă,                                                           
Consilier,
Constantin Costic
                            
Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu

             ROMÂNIA                                         Anexa nr. 1
   JUDEŢUL BOTOŞANI                         la Regulamentul aprobat prin
MUNICIPIUL BOTOŞANI                             H.C.L. nr. 206 din 31 mai 2005
     CONSILIUL LOCAL                        
                                    

LISTA TARIFELOR
REPREZENTÂND CHELTUIELILE MEDICALE ŞI DE ÎNTREŢINERE
A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN REVENDICAŢI SAU ADOPTAŢI


1.      Cheltuieli medicale (pentru sterilizare, vaccinare antirabică, deparazitare, numerotare) după cum urmează:


1.a. pentru femele       .................. 323.000 lei vechi/cap      = 32,3 lei noi/cap
1.b. pentru masculi       .................. 281.000 lei vechi/cap      = 28,1 lei noi/cap2.            Cheltuieli de întreţinere       ..................   43.000 lei vechi/cap/zi      =   4,3 lei noi/cap/zi      NOTĂ:
-  Reactualizarea  trimestrială a tarifelor se face la datele: 01 ianuarie, 01 aprilie, 01 iulie, 01 octombrie în funcţie de indicele de inflaţie pentru servicii comunicat de Direcţia de Statistică.


Preşedinte de şedinţă,                                                           
Consilier,
Constantin Costic
                            
Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu

Botoşani - oraş european
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
Adresa: Botosani, Piata Revolutiei nr. 1
Telefon: 0040 231 502200
Fax:        0040 231 531595
E-mail:   primaria@primariabt.ro
 
© Toate drepturile - Primaria Municipiului Botosani
Reproducerea neautorizata a continutului afisat pe acest site
constituie subiectul aplicarii legilor in vigoare