Agenda

Sistemul de Solutionare a Problemelor-(aici)

Sesizati faptele de coruptie ale personalului UAT Municipiul Botosani la telefon 0800.806.806-linie telefonica gratuita a DGA

 MONITORUL OFICIAL LOCAL

   Pagina principala  |  Stiri  |  Proiecte  |  Dezbateri  |  Evenimente anuale |  Informatii utile |  Albume foto  |  Transport local  |  Legaturi utile
Cauta hotărâre
Cuvant cheie Nr. Luna Anul
Nr. 377 / 29 decembrie 2014
HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015
Publicarea pe site: 30 dec. 2014

          CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,
        analizând propunerile domnului primar Ovidiu Iulian Portariuc privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015, precum și propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre,
        în baza prevederilor art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997,
        având în vedere prevederile:
-      art.36 alin.(4) lit. c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare;
-      art.20 lit. b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;
-      Hotărârii Guvernului nr.1309 din 27 decembrie 2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul  2013;
-      art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările  și completările ulterioare,
        analizând Planul urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 180/1999,
        văzând Nota de fundamentare la proiectul de hotărâre nr.43797/28.10.20014 și Referatul privind necesitatea aprobării proiectului de hotărâre nr. 443798/28.10.2014,
         în temeiul art.45 alin.(2) lit. c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

              Art.1.  Începând cu 1 ianuarie 2015 impozitele și taxele locale se stabilesc după cum urmează:    
a)      nivelurile impozitelor și taxelor locale stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2015,  constituind anexa nr.1;
b)      valorile impozabile pe metru pătrat suprafață construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice,  sunt prevăzute în anexa nr.2;
c)      cota prevăzută la art.253 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, pentru calculul impozitului/taxei pe clădiri datorat de persoanele juridice, se stabilește astfel:
-   pentru impozitul pe clădirile persoanelor juridice, cota se stabilește la 1,3 %;
-      pentru taxa pe clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a Consiliului Local, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz,  cota se stabilește la 0,25%;
d)      cota prevăzută la art.253 alin.(6), lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, pentru calculul impozitului/taxei pe clădirile deținute de persoanele juridice, nereevaluate după data de 1 ianuarie 2012, se stabilește la 10%, până la data primei reevaluări;
e)      cota prevăzută la art.253 alin.(6), lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, pentru calculul impozitului/taxei pe clădirile deținute de persoanele juridice, nereevaluate după data de 1 ianuarie 2010, se stabilește la 30%, până la data primei reevaluări;
f)      cota de impozit, prevăzută la art.253 alin.(9) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, pentru clădirile cu destinație turistică ce nu funcționează în cursul unui an calendaristic se stabilește la nivelul de 5% din valoarea de inventar a clădirii;
g)      cota de impozit, prevăzută la art.251 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, pentru clădirile deținute de persoanele fizice se stabilește la nivelul de 0,1% din valoarea impozabilă a clădirii;
h)      cota prevăzută la art.270 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, aferentă taxei pentru servicii de reclamă și publicitate, se stabilește la 3%;
i)      cota prevăzută la art.279 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, pentru calculul taxei hoteliere, se stabilește la 1% și se aplică pentru toate zilele de cazare în unitatea hotelieră din municipiul Botoșani.

   Art.2. Bonificația prevăzută la art.255 alin.(2), art.260 alin.(2) și 265 alin.(2)  din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal se stabilește după cum urmează:
a)      în cazul impozitului pe clădiri persoane fizice și persoane juridice, la 10%;
b)      în cazul impozitului și taxei pe teren persoane fizice și persoane juridice, la 10%;
c)      în cazul impozitului pe mijloacele de transport persoane fizice și persoane juridice, la 10%.

Art.3. Pentru determinarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren, pentru anul 2015, delimitarea pe zone a terenurilor amplasate în intravilanul municipiului este prevăzută în anexa nr.3, iar cea a terenurilor amplasate în extravilanul municipiului în anexa nr.4.

Art.4. Potrivit art.282 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, pentru anul 2015, în Municipiul Botoșani se va aplica, în continuare, taxa locală specială de salubrizare pentru persoanele fizice care nu au încheiat contract de prestării servicii de salubrizare cu unitatea specializată contractantă, cu nivelul  de 6,80 lei/persoană/lună;
              
        Art.5. (1) Pentru anul 2015 se va aplica, în continuare, taxa pentru reabilitare termică a blocurilor de locuințe și locuințelor unifamiliale, pentru care s-au  alocat sume aferente cotei de contribuție a proprietarilor, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare.
                 (2)  Taxa pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe se va stabili în funcție de sumele avansate din bugetul local pentru asigurarea cotei de contribuție aferente proprietarilor, în raport cu cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale.
                 (3)   Durata în care vor fi recuperate, prin intermediul taxei, sumele avansate din bugetul local se stabilește prin hotărâre a Consiliului Local și va fi de 5 ani, cu plata semestrială a ratelor, începând cu semestrul următor finalizării lucrărilor, astfel: până la 31 martie pentru semestrul I și până la 30 septembrie pentru semestrul II.
        
        Art.6. Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite și taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al Municipiului Botoșani, prin care s-au instituit/stabilit impozite și taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 5.

         Art.7. Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al Municipiului Botoșani, în temeiul cărora s-au acordat facilități fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 6.

          Art.8. Se aprobă procedura de acordare a facilităților fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute la art.286 alin.(1) – (9) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, potrivit anexei nr.7.

         Art.9. Pentru anul 2015, creanțele mai mici de 20 lei (RON) inclusiv, existente în sold la data de 31 decembrie 2014 se vor da la scădere în baza prevederilor art. 178 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
              
         Art.10. Contribuabilii care datorează plata taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate au obligația de a calcula taxa și de a depune o declarație la compartimentul de specialitate al autorității publice locale în a cărei rază este amplasat panoul, afișul și firma  în termen de 30 de zile de la data amplasării.
             Nedepunerea sau depunerea peste termen a declarației de impunere constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art.294 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

         Art.11. Criteriile și procedurile de stabilire și încasare a taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice sunt cele din regulamentele de instituire a acestora, aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local și  prezentate la pct.22, subpunctele 1 – 12, din Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
          Art.12. Anexele nr.1 – 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.13. Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate,  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Presedinte de sedintă,                                                           
Consilier,
Tereza Nica  
                                                                                                  
Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


    Botoșani,  29 decembrie 2014
     Nr. 377
ANEXE:
(Anexa1)
(Anexa2)
(Anexa3)
(Anexa4)
(Anexa5)
(Anexa6)
(Anexa7)

Botoşani - oraş european
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
Adresa: Botosani, Piata Revolutiei nr. 1
Telefon: 0040 231 502200
Fax:        0040 231 531595
E-mail:   primaria@primariabt.ro
 
© Toate drepturile - Primaria Municipiului Botosani
Reproducerea neautorizata a continutului afisat pe acest site
constituie subiectul aplicarii legilor in vigoare