Agenda

CHELTUIELI  PUBLICE
(sectiune in constructie)

 DIRECȚIA IMPOZITE și TAXE LOCALE

 MONITORUL OFICIAL LOCAL

   Pagina principala  |  Stiri  |  Proiecte  |  Dezbateri  |  Evenimente anuale |  Informatii utile |  Albume foto  |  Transport local  |  Legaturi utile
Cauta hotărâre
Cuvant cheie Nr. Luna Anul
Nr. 98 / 31 martie 2005
HOTĂRÂRE
privind unele măsuri pentru întreţinerea, îmbunătăţirea, utilizarea raţională a păşunilor
din municipiul Botoşani, precum şi pentru organizarea păşunatului în anul 2005

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerea domnului primar Cătălin - Mugurel Flutur, privind unele măsuri
pentru întreţinerea, îmbunătăţirea şi utilizarea raţională a păşunilor din municipiul Botoşani, precum şi pentru organizarea păşunatului în anul 2005,
văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu - Cadastru, precum şi raportul de avizare al Comisiei de specialitate de studii, prognoze economice- sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Botoşani a Consiliului Local,
în baza dispoziţiilor art.38, alin.2, litera f) şi g) din Legea nr.215/2001 şi celor ale Legii zootehniei nr. 72/2002,
în temeiul art.46 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a potenţialului biologic al trupurilor de păşune se face pe baza următoarele criterii:
a) suprafeţele de păşune aflate în proprietatea municipiului Botoşani, potenţialul
productiv al acestora şi efectivele de animale existente;
b) valorificarea eficientă a trupurilor de păşune prin stabilirea unor taxe corespunzătoare, corelate cu nivelul actual al preţurilor, în vederea constituirii fondurilor necesare pentru achiziţionarea de îngrăşăminte, executarea lucrărilor antieroziune, de desecare, însămânţării, supraînsămânţării, amenajarea căilor de acces;
c) curăţarea permanentă a păşunilor de pietre, resturi vegetale, deşeuri, defrişarea mărăcinilor şi lăstărişurilor dăunătoare, nivelarea muşuroaielor;
d) aplicarea păşunatului raţional pe specii de animale şi tarlale precis stabilite;
e) prevenirea degradării trupurilor de păşune prin decopertarea stratului fertil pentru extragerea de pământ nisipos, argilă precum şi depozitarea materialelor toxice;
f) instituirea muncii contributive diferenţiată a crescătorilor de animale, în raport de specie şi număr de animale, pentru efectuarea de lucrări de întreţinere şi fertilizare a păşunilor şi stabilirea contravalorii acestora în caz că obligaţiile nu sunt prestate.
Art.2. Contractele de păşunat vor cuprinde în mod obligatoriu şi clauzele privind:
a) curăţirea permanentă a trupurilor de păşuni şi fertilizarea prin târlire (mutarea locurilor de odihnă a animalelor);
b) repararea şi întreţinerea construcţiilor pastorale, surselor de adăpare, precum şi asigurarea igienizării acestora;
c) amenajarea şi întreţinerea drumurilor de acces;
d) anunţarea circumscripţiei sanitar-veterinare sau a Primăriei municipiului Botoşani, în termen de 24 ore, în cazul îmbolnăvirii animalelor, apariţia unor boli infecto-contagioase sau a mortalităţii animalelor;
Înainte de ieşirea la păşunat se va face controlul sanitar - veterinar al animalelor, dovedit prin certificatele eliberate de specialiştii circumscripţiei sanitar-veterinare;
Art.3. În aplicarea criteriilor prevăzute la art.1 lit.c) şi f) se va proceda astfel:
a) la organizarea stânelor se va repartiza, proporţional cu numărul ovinelor, o suprafaţă de păşune pe care ciobanii o vor întreţine, distrugând spinii, mărăcinii, plantele otrăvitoare, curăţând-o de gunoaie, deşeuri, resturi vegetale şi veghind să nu se mai depună asemenea materiale pe păşunea repartizată spre întreţinere şi folosinţă;
b) pentru curăţarea păşunilor pentru bovine şi cabaline se stabilesc câte 3 zile muncă contributivă pe cap de animal, care vor fi efectuate de proprietarii animalelor iar pentru proprietarii de ovine câte una zi pentru 10 oi.
În cazul nerespectării dispoziţiilor alin.1 lit. a) şi b), debitorii obligaţiei de întreţinere a păşunii vor fi atenţionaţi în scris. Dacă în continuare vor rămâne în pasivitate şi nu-şi vor presta obligaţiile, li se va solicita achitarea contravalorii acestora, respectiv 100.000 lei, zi muncă contributivă.
Dacă vor refuza ambele modalităţi de executare a obligaţiei sus menţionate, sau în lipsa oricărui răspuns se va proceda la rezilierea contractului de păşunat şi scoaterea animalelor de pe păşune.
Dispoziţiile aliniatelor 1) şi 2) se vor trece în contractul de păşunat.
Art.4. În aplicarea criteriilor prevăzute la art.1 litera b) şi având în vedere că tarifele de păşunat reprezintă principala sursă de constituire a fondurilor necesare executării lucrărilor de întreţinere-îmbunătăţire a păşunilor, se stabilesc următoarele tarife de păşunat:
SPECIA TARIF PROPUS
(lei/cap animal) TARIF APROBAT
(lei /cap animal
Bovine adulte 300.000 300.000
Cabaline adulta 320.000 320.000
Tineret bovin şi cabalin 200.000 200.000
Ovine şi caprine adulte 150.000 150.000
Tineret ovin şi caprin 90.000 90.000

Art.5. Păşunatul va începe când covorul vegetal are o înălţime de 10 -15 cm situaţie care de regulă se regăseşte începând cu data de 1 mai a anului.
Art.6. Se aprobă repartizarea trupurilor de păşune pe specii de animale conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Amplasarea construcţiilor pastorale pe trupurile de păşune repartizate potrivit alin.1 se va face numai după obţinerea acordului Primăriei municipiului Botoşani.
Art.7. Nerespectarea suprafeţelor de păşunat repartizate prin contractul de păşunat sau păşunatul fără contract, atrage suportarea de către proprietarii animalelor a sancţiunilor prevăzute de Legea zootehniei nr.72/2002.
Art.8. În cazul în care, din neglijenţa proprietarilor sau din nesupravegherea animalelor se distrug culturi agricole, livezi, fâneţe, amenajări de orice fel sau scoaterea animalelor la păşunat se va face înainte de data stabilită în prezenta hotărâre proprietarii vor fi obligaţi la plata de daune. Până la data achitării sumelor datorate reprezentând sancţiuni şi despăgubiri, animalele vor fi reţinute în spaţii proprietatea Primăriei municipiului Botoşani sub îngrijirea ciobanilor, iar cheltuielile de întreţinere vor fi adăugate la valoarea despăgubirilor.
Ciobanii angajaţi de proprietari pentru păşunatul animalelor, vor fi confirmaţi şi luaţi în evidenţa Primăriei municipiului Botoşani, cu angajamentul de a respecta prevederile prezentei hotărâri.
Art.9. Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Nicolina Chirilă

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 98
Botoşani, 31 martie 2005


ANEXA nr.1 la HCL nr. 98/31.03.2005
DENUMIREA PĂŞUNII SUPRAFAŢA(ha) SPECIA DE ANIMALE
REPARTIZATĂ
SUCEVEI 53 OVINE
GROAPA POPII 41 OVINE
ZĂICEŞTI 30 OVINE
TULBURENI 27 BOVINE
BOTOŞANCA 8 OVINE
VALEA LUI ICHIM 32,5/32,5 OVINE/BOVINE
PUICA 11 OVINE
"LA PĂSĂRI" 8 BOVINE
LUIZOAIA 11 BOVINE
SĂVENILOR 48 BOVINE
PUŞKIN 24,38 din care: 6,36 BOVINE
18,02 FANEATĂ

TOTAL = 326,38 ha.


NOTĂ: Păşunea Puşkin, în suprafaţă de 24,38 ha, a fost preluată din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, din care suprafaţa de 18,02 este în curs de reabilitare fiind arată şi însămânţată cu ierburi perene.
Pentru înţelenirea ierburilor semănate suprafaţa în curs de reabilitare nu va fi folosită ca păşune locală, urmând să fie exploatată ca fâneaţă.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Nicolina Chirilă

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu

Botoşani - oraş european
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
Adresa: Botosani, Piata Revolutiei nr. 1
Telefon: 0040 231 502200
Fax:        0040 231 531595
E-mail:   primaria@primariabt.ro
 
© Toate drepturile - Primaria Municipiului Botosani
Reproducerea neautorizata a continutului afisat pe acest site
constituie subiectul aplicarii legilor in vigoare