Agenda

CHELTUIELI  PUBLICE
(sectiune in constructie)

 DIRECȚIA IMPOZITE și TAXE LOCALE

 MONITORUL OFICIAL LOCAL

   Pagina principala  |  Stiri  |  Proiecte  |  Dezbateri  |  Evenimente anuale |  Informatii utile |  Albume foto  |  Transport local  |  Legaturi utile
Cauta hotărâre
Cuvant cheie Nr. Luna Anul
Nr. 311 / 28 iulie 2005
HOTÄ‚RĆ‚RE
privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune

Consiliul Local al Municipiului Botoşani,
analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune,
văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate al Consiliului Local,
în conformitate cu dispoziţiile art. 38 lit. "f"şi "h" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi a dispoziţiilor incidente în materie ale Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările aduse prin Legea nr. 453/2001,
în temeiul art. 46 alin. 1 şi 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

hotărăşte:

Art 1.(1) Se aprobă prelungirea duratei contractelor de concesiune precizate în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în următoarele condiţii:
(2)Prelungirea devine operantă începând cu data de expirare înscrisă în contracte, numai sub condiţia achitării integrale a datoriilor către bugetul local.
(3)Contractele se vor prelungi prin act adiţional, care va consemna şi următoarele modificări, asumate de concesionar :
3.1 Concesionarul are obligaţia de a declara imobilul la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale. În cazul în care în spaţiul realizat pe terenul concesionat sunt amplasate reclame, sub diverse forme, solicitantul va achita taxa de publicitate, reclamă, afişaj, conform precizărilor legale incidente în materie.
3.2 În cazul în care redevenţa datorată în baza contractelor a căror prelungire s-a cerut este mai mică decât redevenţa stabilită de Consiliul local pentru zona respectivă ca preţ de pornire la licitaţie, prelungirea contractului este condiţionată de acceptarea de către concesionar a redevenţei ce constituie preţul stabilit ca preţ de pornire la licitaţie.
(4) Toate celelalte obligaţii asumate prin contract rămân în vigoare.
(5) Redevenţa va fi actualizată la începutul fiecărui an, funcţie de evoluţia cursului leu/euro, înregistrat în anul precedent, dacă Consiliul Local nu decide altfel .
(6) În cazul în care, pentru terenurile concesionate, concedentul pierde dreptul de proprietate, contractul se reziliază de drept şi nu se poate reţine nici o obligaţie în sarcina acestuia. În această situaţie, concesionarul are obligaţia să elibereze terenul şi să-l predea noului proprietar, necondiţionat, în termen de 30 de zile de la notificarea primită din partea Primăriei Municipiului Botoşani.
Art.2. Se mandatează executivul Primăriei Municipiului Botoşani să efectueze toate formalităţile legale care sunt în sarcina Consiliului Local, în calitate de concedent.
Art.3. Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate, persoanele juridice şi fizice precizate în anexă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Costin Volinaş

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 311
Botoşani, 28 iulie 2005Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 311 din 28 iulie 2005
1. S.C.SERV GLOB S.R.L. _______ contract concesiune nr. 2382/24.05.2002, expiră pe 27.07.2005
- suprafaţa - 52,00 mp;
- destinaţia : comerţ ;
- redevenţa : 22,56 lei/mp/an RON
- amplasament : Calea Naţională -staţie tramvai stadion

Durata solicitată : 5 ani
Durata aprobată : 3 ani


2. Matei Gheorghe şi Silvia ___ contract concesiune nr. 2677/10.11.2003 , expiră pe 01.07.2006.
- suprafaţa : 80,00 mp;
- destinaţia : comerţ ;
- redevenţa : 27,78 lei/mp/an RON
amplasament: str. Dreptăţii f.n.

Durata solicitată : durata de expirare a contractului de concesiune nr. 3006/2005, 25.04.2020.
Durata aprobată : 3 ani


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Costin Volinaş

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu

Botoşani - oraş european
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
Adresa: Botosani, Piata Revolutiei nr. 1
Telefon: 0040 231 502200
Fax:        0040 231 531595
E-mail:   primaria@primariabt.ro
 
© Toate drepturile - Primaria Municipiului Botosani
Reproducerea neautorizata a continutului afisat pe acest site
constituie subiectul aplicarii legilor in vigoare