Agenda

CHELTUIELI  PUBLICE
(sectiune in constructie)

 DIRECȚIA IMPOZITE și TAXE LOCALE

 MONITORUL OFICIAL LOCAL

   Pagina principala  |  Stiri  |  Proiecte  |  Dezbateri  |  Evenimente anuale |  Informatii utile |  Albume foto  |  Transport local  |  Legaturi utile
Cauta hotărâre
Cuvant cheie Nr. Luna Anul
Nr. 404 / 31 octombrie 2005
HOTÄ‚RĂ‚RE
privind rectificarea bugetului local al municipiului BotoĹźani
pe anul 2005

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI
analizând expunerea de motive a Primarului Municipiului Botoşani - Cătălin Mugurel Flutur cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Botoşani pe anul 2005,
văzând raportul de specialitate comun al Direcţiei Economice şi Direcţiei Dezvoltare Locală, strategii, Patrimoniu, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
având în vedere H.C.L. nr. 256 din 29 decembrie 2004 privind aprobarea bugetului local al municipiului Botoşani pe anul 2005 şi Dispoziţia Primarului nr. 91 din 11.01.2005, privind repartizarea pe trimestre a bugetului local pe anul 2005,
având în vedere prevederile art. 15 şi art. 46 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art.46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Rectificarea bugetului local al municipiului Botoşani pe anul 2005 prin majorarea veniturilor şi cheltuielilor cu suma de 30,00 mii lei , conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.
Art. 2 Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Botoşani pe anul 2005, se modifică cu următoarele influenţe:
I. Subvenţii primite de la bugetul asigurărilor
pentru şomaj pentru ocuparea temporară
a forţei de muncă (Legea nr. 76/2002) + 30,00 mii lei
TOTAL VENITURI + 30,00 mii lei

Art. 3 Cheltuielile totale ale bugetului local al municipiului Botoşani pe anul 2005, se modifică cu următoarele influenţe:

I. Autorităţi publice - total, din care: + 6,50 mii lei
- cheltuieli de personal - 52,00 mii lei
- subvenţii + 58,50 mii lei
II. Învăţământ - total, din care: + 540,70 mii lei
- cheltuieli materiale şi servicii + 422,70 mii lei
- cheltuieli de capital + 118,00 mii lei
III. Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea
sportivă şi de tineret - total, din care: + 128,50 mii lei
- cheltuieli materiale şi servicii + 55,00 mii lei
- cheltuieli de capital + 73,50 mii lei


IV. Servicii şi dezvoltare publică
şi locuinţe - total, din care: - 345,70 mii lei
- cheltuieli de personal + 30,00 mii lei
- cheltuieli materiale şi servicii - 134,20 mii lei
- cheltuieli de capital - 241,50 mii lei
V. Mediu şi ape - total, din care: -140,00 mii lei
- cheltuieli de capital - 140,00 mii lei
VI. Transporturi şi comunicaţii - total, din care: - 160,00 mii lei
- cheltuieli de capital - 160,00 mii lei

TOTAL CHELTUIELI ( I+VI) + 30,00 mii lei


Art. 4 Modificarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2005 cu finanţare integrală sau parţială de la bugetul local, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 Modificarea Listei poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii" defalcată pe categorii de bunuri, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 Rectificarea bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local pe anul 2005, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7 Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 pentru Serviciul Public Local de Evidenţă a Persoanelor, conform anexei nr. 6, care face păarte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8 Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 pentru Teatrul de Păpuşi "Vasilache", conform anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 9 Primarul Municipiului Botoşani, Direcţia Economică şi ordonatorii terţiari de credite bugetare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Florin Simion Egner

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan ApostuBotoşani, 31 octombrie 2005
Nr. 404
Botoşani - oraş european
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
Adresa: Botosani, Piata Revolutiei nr. 1
Telefon: 0040 231 502200
Fax:        0040 231 531595
E-mail:   primaria@primariabt.ro
 
© Toate drepturile - Primaria Municipiului Botosani
Reproducerea neautorizata a continutului afisat pe acest site
constituie subiectul aplicarii legilor in vigoare